Leadership Team

 

Wan Gang
Secretary of Party Committee

Xue Xiaogang
President

Li Zhuoqun
 Executive vice President

Liu Weiping
 Vice President

Shao Huanhui
 Vice President

Liu Senlin
Chief Expent of CNNC

Ye Guoan
Chief Expent of CNNC

Jiang Xingdong
 Vice President

Liu Zhonglin
Chief Accountant

Li Kaiming
Vice President

Zhang Donghui
Chief Engineer

Zhu Shutang
Secretary of Discipline Commission

 

Zhang Shengdong
President
  Assistant