Leadership Team

 

Luoqi                Secretary of Party Committee

Xue Xiaogang        President

Li Zhuoqun            Executive vice President

Liu Weiping          Vice President

Shao Huanhui     Vice President

Jiang Xingdong    Vice President

Liu Zhonglin          Chief Accountant

Li Kaiming             Vice President

Zhang Donghui    Chief Engineer

Zhu Shutang         Secretary of Discipline Commission